ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมมือกันประหยัดพลังงาน

ร่วมมือกันประหยัดพลังงาน

ร่วมมือกันประหยัดพลังงาน

By Administrator

แนวทางในการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคของวิทยาลัยฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการประหยัดพลังงานของสถาบันพระบรมราชนก

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

ภาควิชาสาธารณสุขชุมชน

มคอ.๓ สบ.สาสุข 1/2559

เขียนโดย Administrator วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2016 เวลา 12:39 น.

 

มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙

 ชั้นปีที่ ๑

ลำดับ

 รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๕๒๒๑ ๑๐๑

การพัฒนาการคิดเชิงระบบ  

อ.ดร.ปริญญา จิตอร่าม

ดาวน์โลด

๕๒๒๑ ๑๐๒

มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

อ.ธนิฏฐา ทองนาค

ดาวน์โลด

๕๒๒๑ ๑๐๔

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

อ.ดร.ณัฐปภัสร์ เจียรภักษ์ดี

ดาวน์โลด

๕๒๒๑ ๑๐๕

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

อ.ดร.ณัฐปภัสร์ เจียรภักษ์ดี

ดาวน์โลด

๕๒๒๑ ๑๐๘

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

อ.พันทิพา วงค์ละคร

ดาวน์โลด

๕๒๒๑ ๑๑๐

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อ.ดร.วัชรินทร์ โกมลมาลัย

ดาวน์โลด

๕๒๒๕ ๐๕๖

ระบบหลักประกันสุขภาพไทย

อ.ศรีสุรางค์ เคหะนาค

ดาวน์โลด

 ชั้นปีที่ ๒

ลำดับ

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๔๑๒๑ ๒๐๗

ภาษาอังกฤษทางด้านสาธารณสุข

อ.ดร.ณัฐปภัสร์ เจียรภักษ์ดี

ดาวน์โลด

๔๒๒๒ ๒๑๕

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

อ.วันเพ็ญ ยอดคง 

ดาวน์โลด

๔๒๒๒ ๒๑๙

ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อ.พันทิพา วงศ์ละคร

ดาวน์โลด

๔๒๒๓ ๒๒๒

การปฐมพยาบาล

อ.สุวรรณี เนตรศรีทอง 

ดาวน์โลด

๔๒๒๓ ๒๒๔

การสาธารณสุขเบื้องต้น

อ.สุนิสา  จันทร์แสง

ดาวน์โลด

๔๒๒๓ ๒๓๓

ประชากรศาสตร์

อ.วสันต์ ปิ่นวิเศษ

ดาวน์โลด

๔๒๒๕ ๐๔๙

สมุนไพร

อ.วารุณี สุดตา

ดาวน์โลด

 

เภสัชวิทยาเพื่อการสาธารณสุข

อ.ธนิฏฐา ทองนาค

 

 ชั้นปีที่ ๓

ลำดับ

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๔๒๒๓ ๓๒๐

ชีวสถิติ

อ.อาภาพร กฤษณพันธุ์

ดาวน์โลด

๔๒๒๓ ๓๒๑

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย

อ.ธานินทร์ สุธีประเสริฐ

ดาวน์โลด

๔๒๒๓ ๓๒๓

อนามัยสิ่งแวดล้อม ๑

อ.ธนิฏฐา  ทองนาค

ดาวน์โลด

๔๒๒๓ ๓๒๖

กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและนิติเวช

อ.ศรีสุรางค์ เคหะนาค

ดาวน์โลด

๔๒๒๓ ๓๒๗

การบริหารงานสาธารณสุข

อ.ศักดิกร สุวรรณเจริญ

ดาวน์โลด

๔๒๒๔ ๐๕๗

ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก

อ.ชวนพิศ  ศิริไพบูลย์

ดาวน์โลด

๔๒๒๔ ๒๓๘

โภชนาการ 

อ.วารุณี สุดตา

ดาวน์โลด

 ชั้นปีที่ ๔

ลำดับ

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๔๒๒๓ ๔๒๕

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

อ.ศรีสุรางค์ เคหะนาค

ดาวน์โลด

๔๒๒๔ ๔๔๐

 การวิจัยด้านสาธารณสุข

อ.ดร.วัชรินทร์ โกมลมาลัย

ดาวน์โลด

๔๒๒๔ ๔๔๑

การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข

อ.ดร.ปริญญา  จิตอร่าม

ดาวน์โลด

๔๒๒๔ ๔๔๔

การบรรเทาสาธารณภัย

อ.ดร.สุวัฒนา เกิดม่วง

ดาวน์โลด

๔๒๒๔ ๔๔๘

 สัมมนางานสาธารณสุข

อ.ดร.จิรนันท์ ตุลชาติ

ดาวน์โลด

 

 

 

 

 

 ดาวน์โลดตารางเรียน   [ชั้นปี ๑, ชั้นปี ๒, ชั้นปี ๓, ชั้นปี ๔]  

         
 
For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting
แสดงข้อมูลแท็บ เขียนโปรแกรมภาษา php
แสดงข้อมูลแท็บ เเขียน CSS
แสดงข้อมูลแท็บ เขียน jQuery
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 77 ม.4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร 035-454050 - 7 fax. 035-454049
Joomla Templates designed by Joomla Hosting