Get Adobe Flash player

ทดสอบค่าลงทะเบียน

รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ปีการศึกษา ค่าลงทะเบียน     สถานะ      หลักฐาน ปีการศึกษา ค่าลงทะเบียน     สถานะ      หลักฐาน ปีการศึกษา ค่าลงทะเบียน     สถานะ     หลักฐาน
623419001 นางสาว กัญญารัตน์  วันนาอ่อน 2562/1    ผ่อนผัน  reg 2562/2       2562/3      
623419002 นางสาว กัลยา แซ่ตั้ง 2562/1       2562/2       2562/3      
623419003 นางสาว เกศราพร หอมชู 2562/1       2562/2       2562/3      
623419004 นางสาว จรรยา แสนธิ 2562/1       2562/2       2562/3      
623419005 นางสาว จิรปรียา  ชาวบ้านสิงห์ 2562/1       2562/2       2562/3      
623419006 นางสาว จิรัชญา บุญดี 2562/1       2562/2       2562/3      
623419007 นางสาว จุฑามาศ บุญมี 2562/1       2562/2       2562/3      
623419008 นางสาว ชญาดา  แซ่รอ 2562/1       2562/2       2562/3      
623419009 นาย ชนาธิป  ขุนคำ 2562/1       2562/2       2562/3      
623419010 นางสาว ชนิดาภา ชาวบ้านสิงห์ 2562/1       2562/2       2562/3      
623419011 นางสาว เชษฐ์สุดา ปานเทพา 2562/1       2562/2       2562/3      
623419012 นาย ณัฐวัฒน์ เเซ่ม้า 2562/1       2562/2       2562/3      
623419013 นาย นภดล เกศมณี 2562/1       2562/2       2562/3      
623419014 นางสาว นาตยา มันพุก 2562/1       2562/2       2562/3      
623419015 นางสาว น้ำฝน ชาวชายโขง 2562/1       2562/2       2562/3      
623419016 นางสาว ประณิธิดา จตุชัยวงษ์ 2562/1       2562/2       2562/3      
623419017 นางสาว ปาณิสสรา คุณศรี 2562/1       2562/2       2562/3      
623419018 นางสาว ผกามาศ เตียบฉายพันธุ์ 2562/1       2562/2       2562/3      
623419019 นางสาว พัชรดา เอี่ยมผู้ช่วย 2562/1       2562/2       2562/3      
623419020 นาย พิชญุตม์ พงศ์สมานวรกุล 2562/1       2562/2       2562/3      
623419021 นางสาว วาสนา รักเทศ 2562/1       2562/2       2562/3      
623419022 นาย สิทธิพล แก้วจาเครือ 2562/1       2562/2       2562/3      
623419023 นางสาว สุดาพร เนียมทองดี 2562/1       2562/2       2562/3      
623419024 นางสาว สุภนิดา บริสุทธิ์ 2562/1       2562/2       2562/3      
623419025 นางสาว โสมสุภา โททะมัน 2562/1       2562/2       2562/3      
623419026 นางสาว อารยา เฉลิมพระจง 2562/1       2562/2       2562/3      

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux