พิธีปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อมการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ ห้องประชุม 321 อาคารเรียนรวม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

Scroll to Top