การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ITA MANUAL 2024

ITA MANUAL 2023

คู่มือการประเมิน ITA 2022

ทำความรู้จักกันก่อน ITA 2023 Growth & Goals

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ระดับวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบตรวจการเปิดข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT )

Scroll to Top