สายตรงผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน
จากทุกท่าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัย วิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการต่อไปและรายงานผลให้ทราบ
ทาง E-mail หรือทางโทรศัพท์ ตามที่ท่านได้ระบุไว้

  • ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน

  • ชื่อหรือตำแหน่งของผู้ถูกร้องเรียน

  • ข้อกล่าวหาการกระทำความผิด บรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อร้องเรียนอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงวันเวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานหรืออ้า

  • พยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหาร้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง มีพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ เป็นผู้ใด อย่างไร ในเรื่องนี้ได้กล่าวหาร้องเรียนไปหน่วยงานใดหรือไม่ และเป็นผลประการใด

  • ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ มหาวิทยาลัยอาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้

Scroll to Top